Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat te downloaden.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. Speelweek of Speelweek Nieuwerbrug: De Speelweek is een jeugdvakantiespelen die ieder jaar in de laatste week van de basisschool-zomervakantie (regio Midden-Nederland) wordt georganiseerd door Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug.
 • b. Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug: De organisator van Speelweek Nieuwerbrug.
 • c. Bestuur: Het bestuur van Speelweek Nieuwerbrug wordt gevormd door het bestuur van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug.
 • d. Leiding: De groepsleiding bestaande uit vrijwilligers van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug.
  • Er zijn vier speelweek-groepen:
   • Speelweekgroep 1: Basisschool-groepen 0, 1 en 2;
   • Speelweekgroep 2: Basisschool-groepen 3 en 4;
   • Speelweekgroep 3: Basisschool-groepen 5 en 6;
   • Speelweekgroep 4: Basisschool-groepen 7 en 8.
 • e. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich op een door het Bestuur toegelaten wijze heeft ingeschreven voor de Speelweek.
 • f. Inschrijver: De natuurlijke persoon die de inschrijving uitvoert voor de Deelnemer(s).
 • g. Overeenkomst: De overeenkomst strekkend tot de deelname van de Inschrijver aan de Speelweek.
 • h. Speelweekterrein: Het terrein van de Nieuwerbrugse IJsbaan, gelegen aan de rand van de Gravin Mariastraat te Nieuwerbrug.
 • i. Huttendorp: Het stuk van het Speelweekterrein waar de houten hutten staan (van speelweekgroepen twee tot en met vier).

Artikel 2: Identiteit van het bestuur

2.1 Adres bestuur:

 • Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug
  p/a Robert van den Berg
  Weijpoort 68
  2415 BZ Nieuwerbrug
 • Telefoonnummer (in geval van nood): 06-83334357
 • Emailadres: Contact
 • KvK-nummer: 41172573

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Door inschrijving verklaart de Inschrijver en Deelnemer(s) zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen en activiteiten georganiseerd door het Bestuur van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug.

Artikel 4: Toegankelijkheid Speelweekterrein

4.1 De Speelweek is geopend in de laatste week van de basisschool-zomervakantie (regio Midden-Nederland). De reguliere openingstijden van het Speelweekterrein zijn van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur. Mogelijk zijn er uitzonderingen op deze reguliere openingstijden. Kijk hiervoor in het programma.

4.2 De Speelweek is slechts toegankelijk voor kinderen in de basisschool-groepen van Groep 1 tot en met Groep 8 die zich hebben ingeschreven en hebben betaald via de website. Vrijwilligers van de Speelweek zijn herkenbaar aan de Speelweek-kleding. Het is voor ouders niet toegestaan om het Speelweekterrein te betreden tijdens het speelweek-programma. Uitzondering op deze regel wordt gevormd door de kijkmiddag op de woensdag, de Bonte Avond op donderdag en het vrijdagavond-programma (zie Artikel 4.3 en 4.4).

4.3 Op de woensdag is het tussen 12:00 uur en 13:00 uur en tussen 16:00 uur en 16:30 uur toegestaan voor ouders en verzorgers om te komen kijken in het Huttendorp. Buiten deze kijkmiddag is het Speelweekterrein niet toegankelijk voor ouders en/of verzorgers en/of andere belangstellenden. Het is eveneens niet toegestaan voor ouders en/of verzorgers om deel te nemen aan de activiteiten van de Speelweek.

4.4 Donderdag- en vrijdagavond zijn ouders en/of verzorgers en/of andere belangstellenden van harte welkom om onze Bonte Avond en ons vrijdagavond-programma te bezoeken. Op donderdag is iedereen van 20:00 uur en 21:30 uur is het niet toegestaan om het Huttendorp te betreden. Op vrijdag is iedereen van 19:00 uur tot 21:00 uur van harte welkom op het Speelweekterrein.

Artikel 5: Deelname

5.1 De deelname van de Speelweek is uitsluitend mogelijk voor een persoon die in een van de basisschool-groepen zit, Groep 1 tot en met Groep 8. Deelname als vrijwilliger aan de Speelweek is alleen toegestaan wanneer de vrijwilliger tenminste in de tweede klas van de middelbare school zit (en dus minimaal twee jaar van de basisschool af is).

5.2 De Deelname mag alleen aan de Speelweek deelnemen indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Voor de vrijwilligers is geen inschrijfgeld van toepassing.

5.2.1 In zeer uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur toestaan dat de Deelnemer per dag betaalt voor de Speelweek.

5.3 De deelname aan de Speelweek geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer aan de Speelweek deel te laten nemen.

5.4 Het is voor de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde.

5.5 Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en tot het maximum aantal deelnemers dat door het Bestuur is vastgesteld.

5.5.1 Een inschrijving komt binnen, wanneer de betaling is voldaan met behulp van iDEAL.

5.6 Meerdere Deelnemers kunnen zich middels een enkele inschrijving/betaling inschrijven voor de Speelweek. Alle in te schrijven Deelnemers gaan akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving.

5.7 Indien de Deelnemer verhinderd is om aan de Speelweek deel te nemen, dan wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

5.8 Het Bestuur kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Speelweek of een gedeelte van de Speelweek geen doorgang te laten vinden. Restitutie van het inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

5.9 Een besluit van het Bestuur om de Speelweek geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

5.10 De Deelnemer dient voordat hij zijn inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. De Inschrijver dient bij het inschrijven altijd een juist (email)adres te gebruiken.

5.10.1 Als er wordt getwijfeld aan de correctheid van de opgegeven gegevens van de Inschrijver, dan kan het Bestuur contact opnemen met de Inschrijver met behulp van de gegevens die zijn ingevuld tijdens het inschrijfproces. Als het Bestuur de Inschrijver niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, dan kan het Bestuur ertoe overgaan de inschrijving te annuleren. Het inschrijfgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.

5.10.2 Het Bestuur is ten alle tijde gerechtigd bij voorbaat, of tijdens de Speelweek, een Deelnemer uit te sluiten van deelname. De toegang tot het Speelweekterrein kan dan voor een nader te bepalen periode worden ontzegd. Het Bestuur is niet verplicht haar besluit met opgaaf van reden toe te lichten.

5.11 Voor deelname aan de Speelweek als vrijwilliger wordt een VOG-verklaring gevraagd door de vrijwilligers-coördinator. Dit is een document dat wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het werken met o.a. kwetsbare groepen, waaronder kinderen. Wanneer om een VOG-verklaring wordt gevraagd en deze wordt niet verstrekt, dan is deelname als vrijwilliger uitgesloten.

Artikel 6: Verantwoordelijkheden ouders/verzorgers

6.1 Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen. De Speelweek biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten de eerder genoemde openingstijden. De openingstijden zijn ook te vinden in het programma op de website en deze zijn bindend.

6.2 De kinderen krijgen aan het begin van de Speelweek een polsbandje in de kleur van hun groep. Hierop staat een telefoonnummer dat kan worden gebeld in geval van nood. Dit is een telefoonnummer van een van de bestuursleden van het Bestuur. Het is de bedoeling dat de kinderen dit polsbandje gedurende de Speelweek omhouden.

6.3 Tijdens de Speelweek is het belangrijk dat de leiding van de desbetreffende speelweek-groep op de hoogte is wanneer er een kind wordt gebracht en wordt opgehaald. Zeker op donderdagavond, wanneer iedereen gezellig door elkaar loopt, is het zeer moeilijk voor de Leiding om overzicht te houden. Wanneer u vertrekt dient u dit te laten weten aan de desbetreffende groepsleiding waar uw kind van uitmaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan de Speelweek is op eigen risico. Het Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen welke zich op het Speelweekterrein bevinden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

7.1.1 Indien ondanks het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Bestuur voor schade van de Deelnemer moet worden aangenomen, blijft de verplichting van het Bestuur tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van het Bestuur ter zake van die schade uitkeert.

7.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij of zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Speelweek.

7.3 Aan eventuele (zet)fouten in middelen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Portretrecht

8.1 De Inschrijver en Deelnemer(s) verlenen bij voorbaat toestemming aan het Bestuur voor openbaarmaking van, tijdens of rond de Speelweek gemaakte foto’s en video’s waarop de Deelnemer(s) en/of ouders en/of verzorgers en/of belangstellenden zichtbaar zijn.

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 De door de Inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden door het Bestuur opgenomen in een database. De Inschrijver verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan het Bestuur tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van gegevens aan de Deelnemer(s). De door de Inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met sponsoren en/of andere derden en worden enkel gebruikt door het Bestuur.

9.2 Voor deelname aan de Speelweek is het noodzakelijk dat het Bestuur op de hoogte wordt gesteld van (medische) gegevens die voor deelname van belang kunnen zijn.

9.2.1 Bij inschrijving dienen dan ook eventuele ziektes, handicaps, gebruik van medicijnen, als ook het gebruik van een dieet te worden gemeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan mogelijk uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor de rekening van de Inschrijver.

Artikel 10: Geschillenregeling

10.1 Indien er onverhoopt een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en het Bestuur, dan treedt het Bestuur van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug met de Deelnemer in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien, dan neemt het Bestuur een bindende beslissing over het geschil. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 11: Opvolgen van instructies

11.1 Alle instructies die door het Bestuur, de Leiding of andere vrijwilligers van Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug (inclusief verkeersregelaars, EHBO-leden en andere in opdracht van het Bestuur werkende personen) dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.